Het probleem

In een gastvrije horeca heerst een goede sfeer. Ondernemers werken onderling en met de gemeente nauw samen om ook voor een veilige horeca te zorgen. Gastheren en gastvrouwen, politie en toezichthouders zijn getraind om ook op drukke momenten veiligheid te garanderen.
Ondanks deze inspanningen zullen zich incidenten voordoen. Sommige gasten zullen opzettelijk de goede sfeer verzieken door misdragingen, vernielingen, opstootjes et cetera. Gasten worden die zich misdragen worden aangesproken op het wangedrag en desnoods worden zij aangehouden door de politie. Dit ingrijpen kost de ondernemer tijd. Een incident waarbij een gast wordt aangehouden leidt tot oponthoud en overlast.


De aanpak

SODA helpt benadeelden om financiële schade die gepaard gaat met wangedrag te verhalen op de veroorzaker. Indien een dader wordt aangehouden en een horecaondernemer benadeeld is vanwege een incident ontstaat er schade. Vastgesteld is dat de schade voor horeca ondernemers gemiddeld minimaal € 201,- bedraagt. Schade bestaat uit de tijd die medewerkers kwijt zijn aan waarnemen, aanhouden en afdoen van het incident. SODA verhaalt deze schade namens de ondernemer op de dader. De indirecte schade kan eventueel worden verhoogd wanneer ook sprake is van directe schade. Denk daarbij aan beschadigingen aan eigendommen van de ondernemer of gasten. De veroorzaker is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Schadeberekening

Activiteit Uren Tarief Bedrag
Observeren, aanspreken, politie alarmeren 0,5 43 21,50
Aanhouden, ophouden, overdragen (met 2 man = 2x half uur) 1 43 43
Schade opnemen en administreren. beelden zoeken en overdragen 1 70 70
Aangifte doen dan wel getuigenverklaring afgeven 1 70 70
Sub-totaal 204,50
Afslag schade 25% -51,13
Inzet SODA voor schadeverhaal 40
BTW 21% over SODA-inzet 8,40
Totaal 201,78
Afronden 201

Werkwijze

Schadeverhaal in 3 stappen

1. Politie
Na een aanhouding wordt de politie ter plaatse gevraagd. Bel 0900-8844 of bij agressie 112.

2. Aangifte
Met de politie wordt het incident besproken en een afhandeling besloten. Met de politie worden afspraken gemaakt over het doen van aangifte. Dat kan ter plekke of in andere gevallen achteraf aan het politiebureau.

3. Melden
U meldt hier het incident.
Hierna bent u klaar. SODA ontvangt van de politie de gegevens van de dader en verzorgt de incasso.
Als er ook andere schade is ontstaan, bijvoorbeeld beschadiging van artikelen, geeft u dit binnen 1 week door op www.so-da.nl/schade-melden.

Schade innen

SODA zal via de politie de gegevens van de dader verkrijgen. Hierna zal SODA de veroorzaker van schade de rekening toesturen. Indien betaling ook na herinneringen uitblijft zal SODA de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Deze zal de vordering innen en daartoe desnoods naar de rechter gaan.

Kosten

De SODA-aanpak bij wangedrag in de horeca is voor deelnemers zonder vaste kosten. Alleen na een succesvolle incasso zal SODA een deel inhouden bij uitbetaling.