Het probleem

Verzekeraars krijgen elk jaar te maken met duizenden valse claims. Naast schade door bijvoorbeeld onterechte uitkeringen, kost ook het afhandelen van deze zaken veel tijd én geld. Daar betalen we uiteindelijk allemaal de rekening voor. Dat kan toch niet? Om te voorkomen dat alle eerlijke premiebetalers voor deze kosten opdraaien en om potentiële daders af te schrikken, verhalen verzekeraars de schade direct op de fraudeurs. Hiervoor geldt een standaard schadevergoeding van €532,-.

De aanpak

Verzekeringsfraude mag niet lonen. Om die reden heeft SODA samen met het Verbond van Verzekeraars een aanpak ontwikkeld waarbij de verzekeraar de schade die ontstaat door verzekeringsfraude, verhaalt op de fraudeur. Deze schade betreft zowel de indirecte schade vanwege noodzakelijke interne werkzaamheden als eventuele overige schade door bijvoorbeeld ten onrechte uitgekeerde bedragen.
Wanneer een verzekerde een frauduleuze claim indient, krijgt deze de rekening gepresenteerd. De indirecte schade van €532,- vanwege interne werkzaamheden wordt door SODA altijd namens de verzekeraar op de fraudeur verhaald. Hier bovenop kan eventuele overige schade worden verhaald.
De fraudeur is verplicht deze schade te vergoeden. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is deze te vergoeden.

Schadeberekening

Handeling Tijd in minuten Tarief in euro's Bedrag in euro's
Constateren en melden vermoeden van fraude 30 56,- 28,-
Intake dossier: o.a. vastleggen, beoordelen gegevens, administratief onderzoek 60 62,- 62,-
Behandelen dossier: o.a. voorbereiden onderzoek, uitvoering incl. Hoor- en wederhoor, analyseren en rapporteren bevindingen 405 62,- 418,50
Afhandelen dossier: Standpuntbepaling, informeren betrokkenen, bepalen en toepassen maatregelen 225 62,- 232,50
Diverse overige communicatie en administratie 90 62,- 93
Subtotaal 843,-
Matiging 50%
Subtotaal 417,-
Behandeling SODA 95,-
BTW deel SODA 19,95
Totaal 531,95
Afgerond totaal 532,-

Samenwerking

Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze aanpak werkt SODA samen met het Verbond van Verzekeraars en het grootste deel van de Nederlandse verzekeraars.

Aangifte

De verzekeraar bepaalt zelf of zij van de claimfraude aangifte doet bij de politie. Een eventueel strafrechtelijk proces staat volledig los van de vordering die SODA verzorgt.


Werkwijze

Schadevergoeding in 4 stappen

Stap 1: Vaststelling fraude
Na onderzoek kan de verzekeraar aantonen dat er bij het indienen van een claim sprake is geweest van opzet tot misleiding.

Stap 2: Aankondiging van aansprakelijkstelling
De verzekeraar stelt de betrokkene schriftelijk op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en de afhandeling van de zaak en stelt hem aansprakelijk voor de schade. Vermeld wordt dat de vordering van het schadebedrag uit handen is gegeven aan SODA.

Stap 3: Aansprakelijkstelling
SODA stelt een formele aansprakelijkstelling op en stuurt deze met betaalinstructies aan de betrokkene.

Stap 4: Afronding
Zodra de verzekeringsfraudeur heeft betaald, rekent SODA, na inhouding van het tarief voor haar bemoeienis, af met de benadeelde verzekeraar.
Mocht er uiteindelijk in de minnelijke fase ondanks het inschakelen van een incassobureau, niet worden betaald, dan zal in overleg met de benadeelde verzekeraar het juridisch vervolg worden bepaald.