Het probleem

Duizenden keren per jaar krijgen tankstations te maken met klanten die tanken zonder te betalen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de daders alleen bij herhaling. Uit Kamervragen blijkt dat deze keuze is gemaakt om de beperkte capaciteit van de politie gericht in te zetten.
Ondernemers blijven daardoor in veel gevallen met de kosten achter. De schade is immers groter dan alleen de tankbon. Tijd die wordt besteed aan de afhandeling van tanken zonder te betalen is schade. De wet zegt dat de veroorzaker van schade verplicht is deze te vergoeden. Ook zijn er situaties dat een tankbon onbetaald blijft door een vergissing. Deze rekeningen dienen wel betaald te worden. SODA helpt hierbij.


De aanpak

Er zijn 3 oorzaken van een onbetaalde tankbon.
De eerste oorzaak is een klant die na het tanken direct wegrijdt zonder te betalen. Dit is een misdrijf.
Een tweede situatie is de klant die zich in de shop meldt zonder geld. De ‘Klopper’. De klant meldt zich en vult een schuldbekentenis in. Wordt de schuldbekentenis betaald, dan is er niets aan de hand. Blijft betaling van de schuldbekentenis uit, dan wordt dit beschouwd als opzet en is dus strafbaar. De ‘klopper’ had immers alle gelegenheid te betalen en heeft dit niet gedaan.
Ten derde, door een vergissing van de klant of medewerker wordt de tankbeurt niet afgerekend. Denk aan een klant die vergeet te melden getankt te hebben, een medewerker die abusievelijk de tankbeurt niet aanslaat, een klant die verzuimt het pinbedrag te controleren. Al met al is er een onbetaalde tankbon waarbij de opzet niet duidelijk is. Een vergissing.
Ondernemers zijn zuinig op hun klanten. Om deze reden verhaalt SODA een vergissing tegen een gereduceerd tarief.
SODA heeft voor deze 3 situaties een eenduidige en eenvoudige werkwijze ontwikkeld waarmee eenvoudig het incident kan worden gemeld. Hierna verhaalt SODA de kosten op de veroorzaker.

SODA

SODA helpt benadeelden om de financiële schade die gepaard gaat met tanken zonder te betalen te verhalen op brandstofdief. Vastgesteld is dat er bij opzettelijk tanken zonder te betalen gemiddeld minimaal €131,- aan indirecte schade ontstaat. Indirecte schade bestaat uit de tijd die de medewerker kwijt is aan vaststellen van de diefstal, aangifte doen, vastleggen van het bewijsmateriaal en de administratie. Bij deze indirecte schade wordt het bedrag van de tankbon opgeteld. SODA verhaalt namens de benadeelde de schade op de brandstofdief.
De brandstofdief is verplicht deze schade te vergoeden. Dit staat geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is te vergoeden. (Burgerlijk Wetboek Boek 6:162)

Daarnaast komt het ook met regelmaat voor dat uw klant de rekening niet betaalt terwijl daar wellicht geen opzet toe is geweest. Denk aan de klant die (per ongeluk) een tankbeurt aan de kassa verzweeg. Of een klant die zich zonder geld meldt aan de kassa.

Alle situaties kunnen worden gemeld bij 1 loket op de website van SODA.

Schadeberekening

Handeling
(Tarief a €70,- per uur)
Tijd in minuten Tarief in euro's
Vaststellen brandstofdiefstal 15 17,50
Online aangifte doen 30 35,-
Veiligstellen videoregistratie 15 17,50
Administratie brandstofderving 15 17,50
Bemoeienis SODA 39,67
BTW 21% 8,33
Totaal inhouding SODA inclusief B.T.W. 48,-
Subtotaal inclusief B.T.W 135,50
Afronden 131,-

Werkwijze

Zodra er sprake is van een onbetaalde tankbon legt de medewerker de beschikbare beelden vast. Hierna wordt de onbetaalde tankbon gemeld op onze website. Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen van welke situatie er precies sprake is. SODA helpt hierbij.
Na ontvangst van de melding stelt SODA vast om welke situatie het gaat. In geval van een doorrijder of een onbetaalde schuldbekentenis zal SODA namens het tankstation aangifte doen bij de politie. In geval van een vergissing verhaalt SODA de tankbon door het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder.

Inzicht

Uw ingediende vorderingen zijn voor u direct online zichtbaar. Hier ziet u het verloop van de vordering en andere waardevolle informatie.

Intrekken

Na ontvangst van de vordering gaat SODA aan de slag. SODA is er voor u om de vordering te innen bij de debiteur. Vragen en betalingen van doorrijders mogen altijd worden verwezen naar SODA. Mocht er toch een situatie zijn waarin een vordering ingetrokken dient te worden dan is dat te allen tijde mogelijk. Intrekken kan via de online portal van SODA. Omdat SODA reeds werkzaamheden heeft verricht rekent SODA kosten voor de intrekking van de vordering.

Kosten

SODA rekent voor de ondernemer geen vaste kosten. Geen abonnement of verplichte betaling vooraf. SODA werkt op basis van no cure-no pay. Alleen na een succesvolle incasso houdt SODA een deel van de vordering in voor haar bemoeienis. Betalingen en inhoudingen worden maandelijks berekend en uitbetaald.

Kosten (exclusief BTW)
Bemoeienis SODA 52,00
Intrekken vordering 20,00

Unieke aanpak

De aanpak van SODA heeft belangrijke voordelen voor de tankstationhouder. Omdat bij de SODA-aanpak altijd eerst aangifte wordt gedaan bij de politie komt er meer zicht op de omvang van het probleem.
Daarbij is de informatie van tanken zonder betalen niet langer versnipperd bij diverse deurwaarders. Hierdoor heeft SODA precies in de gaten welke doorrijders in herhaling vallen. Meer doorrijders zullen hierdoor worden vervolgd.
De verhaalkans is bij de SODA-aanpak hoog. In tegenstelling tot individuele deurwaarders zal SODA de schade verhalen, desnoods via de rechter. Dit doet SODA zoveel mogelijk zonder kosten voor de tankstationhouder.
Tot slot ontzorgt SODA de ondernemer. Alle gevallen van onbetaalde tankbonnen kunnen op een eenvoudige en eenduidige wijze worden afgehandeld door SODA met een maximale verhaalkans.

De voordelen op een rijtje

  • 1 loket voor alle onbetaalde rekeningen
  • Niet langer zelf aangifte doen (met BSN-nummer)
  • Alle administratie direct geregeld
  • Zicht op diefstal met het online Portal